Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng  trong thanh niên Việt Nam hiện nay

ĐNA -

Thanh niên là lực lượng giữ một vị trí vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong tình hình hiện nay vẫn còn tồn tại một bộ phận không nhỏ thanh niên có biểu hiện tiêu cực, không ít thanh niên có chí hướng không rõ ràng, chưa hiểu biết đầy đủ truyền thống của Đảng, của dân tộc, có biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” về tư tưởng, lập trường, có biểu hiện xa rời, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hoang mang dao động, xa rời chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mất niền tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhận diện, ngăn ngừa và nâng cao nhận thức cho đội ngũ thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay về nền tảng tư tưởng của Đảng rất quan trọng là tiền đề để phát triển một thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, thương nòi, có tinh thần xây dựng nên một Nước Việt Nam giàu mạnh đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội.

Thanh niên là lực lượng giữ vị trí và vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, một trong những nhân tố hàng đầu quyết định vận mệnh, tương lai của đất nước, của dân tộc.

Thanh niên là lực lượng giữ vị trí và vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, một trong những nhân tố hàng đầu quyết định vận mệnh, tương lai của đất nước, của dân tộc. C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin đều coi thanh niên là một lực lượng cách mạng hùng hậu, có vai trò quan trọng trong sứ mệnh giải phóng giai cấp, giải phóng con người, C.Mác khẳng định: “Do những quy luật phát triển khách quan của xã hội, thanh niên bao giờ cũng giữ vai trò quan trọng trong việc kế thừa và phát triển những thành tựu của người đi trước” . V.L.Lênin coi thanh niên là “Nguồn sinh lực chiến đấu của cách mạng”. Hồ Chí Minh đã phát triển sáng tạo các luận điểm mác-xít về vai trò thanh niên, phong trào thanh niên và xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản ở Việt Nam.

Gắn thanh niên với vận mệnh của dân tộc, Hồ Chí Minh cho rằng: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà… Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, vai trò của thanh niên càng bộc lộ rõ, thể hiện đúng bản chất của người thanh niên Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn, luôn phát huy những truyền thống tốt đẹp của cha ông ta, khẳng định niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn, kiên quyết chống lại những biểu hiện sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” các hành vi tổn hại đến sự phát triển của đất nước của các thế lực phản động, thù địch. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay vẫn còn tồn tại một bộ phận không nhỏ thanh niên có biểu hiện tiêu cực, không ít thanh niên có chí hướng không rõ ràng, chưa hiểu biết đầy đủ truyền thống của Đảng, của dân tộc. Một bộ phận thanh niên có lối sống lệch lạc, tham gia nhiều nhóm xã hội khác nhau, vi phạm pháp luật, bị lôi kéo nhục mạ tổ quốc, bất hiếu với cha mẹ, thiếu tôn trọng thầy cô…

Đáng quan ngại hơn, hiện nay xuất hiện một số thanh niên có biểu hiện xa rời, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hoang mang dao động, xa rời chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mất niền tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lưu ý “Vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng; có biểu hiện xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Chính vì vậy, nhận diện, ngăn ngừa và nâng cao nhận thức cho đội ngũ thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay về nền tảng tư tưởng của Đảng rất quan trọng là tiền đề để phát triển một thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, thương nòi, có tinh thần xây dựng nên một Nước Việt Nam giàu mạnh đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội.

Tại sao cần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên hiện nay
Nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, có giá trị rất to lớn đối với cách mạng Việt Nam, mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Thế nhưng học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn bị các thế lực thù địch xuyên tạc, bóp méo một cách tinh vi, thâm độc…, nhằm xóa bỏ, phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt chúng công kích, tấn công vào thế hệ trẻ nhất là đội ngũ thanh niên Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên Việt Nam rất quan trọng, nó xuất phát từ các nguyên nhân sau đây:

Xuất phát từ nhận thức của một bộ thận thanh niên hiện nay, Bên cạnh những thanh niên đầy lý tưởng, đầy nhiệt huyết thì có những thanh niên đang sùng bái, chạy theo lối sống tư sản, từ bỏ các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: “Một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thậm chí một số thanh niên bị lôi kéo, có những việc làm đi ngược lại với truyền thống của Đoàn, trái với mục tiêu của Đảng, của dân tộc”. Trong những năm gần đây, một bộ phận thanh niên có tư tưởng ngại dấn thân, sống thiếu hoài bão, lý tưởng; tình trạng vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh niên trở nên phổ biến hơn. Nhiều thanh niên có lối sống ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân, vô cảm, thực dụng, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Phần lớn lớp thành niên này thiếu tu dưỡng, rèn luyện những phẩm chất đạo đức quý báu của gia đình, của dân tộc. ngại học tập lý luận, ngại khó, ngại khổ. Trong nhà trường, nhiều thanh niên sinh viên với tinh thần ý thức, kỷ luật kém đã không chịu học tập, bồi dưỡng, lo ăn chơi sa đọa, không có bản lĩnh vững vàng nên bị lôi kéo, mua chuộc làm ảnh hưởng đến kết quả học tập, thích lối sống xa hoa nên nghe theo lời xúi giục của các phần tử chống đối Đảng, chống đối chế độ chính trị thì tham gia vào các tổ chức phản động, góp phần làm “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” nhanh và sâu hơn trong các tầng lớp thanh niên hiện nay.

Âm mưu của các thế lực thù địch đối với nước ta nói chung và với thanh niên nói riêng. Để thực hiện âm mưu xóa bỏ Chế độ Xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước ta, dân tộc ta. Các phẩn tử phản động đã thực hiện  nhiều hành vi tới nhiều đối tượng có bản lĩnh chính trị không vững vàng trong đó có thanh niên, vì thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là thế hệ kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp để giữ vững chủ quyền quốc gia. Xuất phát từ nguyên nhân này, các thế lực thù địch hướng đến thanh niên làm thay đổi tư tưởng, chuyển hóa về tư tưởng nhằm thực hiện “chiến lược con người” để chuyển hóa Việt Nam trong tương lai. Dùng thanh niên để làm ‘ngòi nổ” trong các cuộc bạo động, làm biến động chính trị, xã hội. Từ đó, đẩy nhanh các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của thanh niên bằng nhiều thủ đoạn, tinh vi, xảo quyệt, tấn công trên các mặt như: (1) Tập trung xuyên tạc chủ nghĩa Mac – Lenin, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng biên soạn, phát tán tài liệu, những tác phẩm mang đầy màu sắc chính trị phản động nhằm chứng minh cho sự “lỗi thời” và “suy tàn” của Chủ nghĩa Mác – Lênin. Xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tuyên truyền những ưu thế của kinh tế, xã hội của chủ nghĩa Tư bản để phủ định tính ưu việt vủa chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông  u để cho rằng sự tan rã đó cũng là kết thúc cho chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong công tác tuyên truyền phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin, các thế lực thù địch còn tập trung bác bỏ những nguyên lý cơ bản, cốt lõi, có tính chất sống còn đối với sự tồn tại của xã hội như vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp, vấn đề chuyên chính vô sản… Về tư tưởng Hồ Chí Minh, đối tượng phản động cho rằng chính Hồ Chí Minh đã đẩy dân tộc Việt Nam vào những cuộc chiến tranh phi nghĩa vì đã chọn con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng cho rằng, ngày nay còn ngheo nàn lạc hậu, còn khó khăn, dân vẫn còn khổ là do lựa chon sai lầm về đường lối khởi xướng, lãnh đạo. Ngoài ra, chúng còn bôi nhọ đời tư của Hồ Chí Minh trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng để hạ bệ uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gây ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của Người. Các quan điểm sai trái, thù địch về lý luận nêu trên, chúng thực hiện từ từ và bằng nhiều phương thức khác nhau để lan truyền trong xã hội và đã có ảnh hưởng trực tiếp tới sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đặc biệt trong đó có một bộ phận không nhỏ là thanh niên, sinh viên. (2) Tuyên truyền, đả kích phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng bằng nhiều hình thức tập trung vào thanh niên như: Bới móc khuyến điểm, sai lầm trong quá khứ, cho rằng Đảng cộng sản Việt Nam đang bị khủng hoảng và lúng túng về đường lối trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay. Chúng cho rằng “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là chiêu bài mị dân, đã có kinh tế thị trường thì không có kinh tế xã hội chủ nghĩa.  Lợi dụng điểm yếu của thanh niên nắm bắt công nghệ tốt, tiếp thu nhanh và dễ dao động, chúng thổi phồng những mặt trái của xã hội như tham nhũng của một bộ phận lãnh đạo, quản lý, đạo đức xã hội bị suy thoái, cờ bạc, tệ nạn diễn ra khắp nơi… để đánh vào tâm lý của đối tượng thanh niên làm mất niềm tin vào Đảng, vào chế độ và cho rằng Chủ nghĩa xã hội. Làm cho một bộ phận thanh niên phai nhạt lý tưởng cách mạng, hoài nghi, dao động, thiếu niềm tin đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng

Sự tác động của nền kinh tế thị trường, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã làm cho đất nước có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế thị trường tác động không nhỏ tới sự phát triển đất nước. Tình trạng phân hóa giàu nghèo diễn ra rõ nét, tệ nạn xã hội, bất công xã hội, chủ nghĩa cá nhân, buôn gian bán lận, ô nhiễm môi trường, tình trạng tham nhũng ở một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo tại một số tập đoàn kinh tế lớn trong nước. Coi nhẹ giá trị cũ, từ chỗ coi trọng các giá trị tinh thần, chuyển qua coi trọng các giá trị vật chất. Từ chỗ lấy lý tưởng đạo đức làm mẫu chuyển qua coi nhẹ đạo đức, coi nhẹ lý tưởng, khô đoàn, nhạt đảng, coi trọng giá trị đồng tiền, coi đồng tiền là thước đo giá trị từ đó dẫn đến những hành vi trái với thuần phong mĩ tục, các quan hệ phải được giải quyết bằng tiền, và tiền được xem là chuẩn mực quan hệ mà không ít cán bộ lãnh đạo hiện nay sử dụng để mua quan bán chức. Sự tha hóa trong lối sống, trong đạo đức nền kinh tế thị trường mang lại đã tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm cũng như niềm tin của nhân dân, đặc biệt là thanh niên – bộ phận được coi là nhạy cảm với mọi diễn biến của xã hội, làm xuất hiện nhiều biểu hiện không lành mạnh trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là xa rời chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc tiếp cận một bộ phận thanh niên của các thế lực thù địch không cần phải gặp trực tiếp mà vẫn có thể tiếp cận được một bộ phân thanh niên có tư tưởng không vững vàng, dễ hoang mang dao động bằng nhiều con đường, nhiều hình thức khác nhau, trong đó phổ biến là qua internet. “Đa số những thanh niên này không phân biệt được đúng sai và chính thế còn phụ họa với những quan điểm sai trái thù địch, gây khó khăn và cản trở làm suy yếu đi sự lãnh đạo của Đảng. Hạ thấp vai trò quản lý đất nước của Nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. Phủ nhận nền kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong thanh niên hiện nay còn nhiều hạn chế. Trong thời gian qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức chủ yếu tập trung nhiều cho các đối tượng là cán bộ, đảng viên mà chưa thật sự chú trọng vào thanh niên, việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng cho thanh niên, nhiều vấn đề lý luận chưa được cập nhật thông tin kịp thời, nhiều vấn đề còn lung túng mang tính hình thức, thiếu cụ thể. Phương pháp giáo dục chưa đi sâu vào nhận thức của đông đảo thanh niên, chưa làm cho thanh niên nhận thức sâu sắc, chưa thật sự tự giác rèn luyện tu dưỡng bản lĩnh chính trị. Do đó, một bộ phận không nhỏ thanh niên ko nhận thức được nền tảng tư tưởng của Đảng, còn mơ hồ, ấu trĩ trong việc xác định động cơ, mục đích phấn đấu. Trước sự tấn công chống phá của các thế lực thù địch. Bộ phận thanh niên này không đủ sức để miễn dịch với những chiêu bài dụ dỗ, không nhận thức được đúng sai trong các chiêu bài của các thế lực thù địch nên dễ dàng bị kích động, lôi kéo vào các hoạt động chống đối nhà nước đi ngược lại với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Dẫn đến móc nối với các thế lực thù địch, bọn phản động người Việt lưu vong để chống lại Đảng, dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chống lại Đảng, chống lại chế độ tức là muốn xóa bỏ đi vai trò lãnh đạo của Đảng đối với dân tộc, với đất nước.

Bên cạnh đó, các vấn đề tiêu cực trong xã hội hiện nay đã, đang và sẽ tác động không nhỏ tới bộ phận thanh niên đang có tư tưởng không vững vàng. Trong xã hội, các tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay tập trung ở những người có độ tuổi thanh niên. Các luồng văn hóa ngoại lai thiếu chọn lọc đang hấp dẫn và tác động không nhỏ đến một bộ phận thanh niên. Trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể cũng xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên có chức vụ vị trí quan trọng có những biểu hiện ý thức tổ chức kỷ luật kém, coi thường tổ chức, kỷ cương, lợi dụng trách nhiệm được giao để mưu cầu lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, coi thường học tập lý luận, không chịu học lý luận, đường lối của Đảng, chủ quan, giáo điều, kinh nghiệm chủ nghĩa. Suy thoái về nền tảng tư tưởng cũng như về đạo đức, lối sống. Bên cạnh đó, tình trạng thanh niên móc nối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiếp tục có những diễn biến khó lường. tập trung chỉ yếu ở các thanh niên có nhận thức mơ hồ về chính trị, có tư tưởng hưởng thụ, thích lối sống Tây hóa. những thanh niên có điều kiện đi du học nước ngoài là những đối tượng nằm trong tầm ngắm của các thế lực thù địch tìm mọi cơ hội để tiếp xúc, thuyết phục hợp tác phục vụ cho mục đích chính trị của chúng.

Tất cả những tiêu cực trên đây đã tác động không nhỏ vào thế hệ thanh niên, hình thành trong họ những tư tưởng không tin tưởng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, hoài nghi, dao động, mất niềm tin vào Đảng, vào chế độ ta. Đây chính là mảnh đất màu mỡ cho các thế lực thù địch thực hiện tốt hơn những kế hoạch “diễn biến hòa bình” của chúng tại Việt Nam.

Một số giải pháp cơ bản bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với thanh niên ở nước ta hiện nay
Đối với Thanh niên Việt Nam, sự chống phá của các thế lực thù địch không nằm ngoài sự chống phá của chúng đối với cách mạng Việt Nam. Trong thời gian tới, các thế lực phản động, thù địch, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước tiếp tục triệt để tận dụng các phương tiện truyền thông đại chúng để phát tán tài liệu, để tiếp cận với một bộ phận không nhỏ đội ngũ thanh niên để chống phá quyết liệt nền tảng, tư tưởng, đường lối của Đảng. Qua đó, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ đông đaot thanh niên nước ta. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Những quan điểm, định hướng nói trên thể hiện rõ quyết tâm của Đảng ta đối với việc ngăn chặn, đảy lùi suy thoái về đạo đức, tư tưởng, chính trị. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong toàn hệ thống Chính trị.  Trong xu hướng các thế lực thù địch vẫn luôn ráo riết đẩy mạnh các hoạt động thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tấn công vào hệ tư tưởng, lý luận thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Để giữ vững lập trường tư tưởng cho cán bộ đảng viên và đoàn viên thanh niên trong thời gian tới các cơ quan tổ chức tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nêu trên một cách đầy đủ, bài bản và thực chất hơn. Phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc đởi mới đất nước, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, biểu dương, khen thưởng, động viên, khích lệ và phát huy chủ động phòng, ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đoàn viên thanh niên trong các giai tầng, nghề nghiệp. Do vậy, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên trong thời gian tới, cần thực hiện tốt các vấn đề sau:

Thứ nhất, Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị
Trước âm mưu phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay thì công tác giáo dục, lý tưởng, đạo đức cách mạng lối sống cho thanh niên, phải làm sao cho thanh niên hiểu rằng “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” là mục tiêu cao nhất của Đảng ta. Phải kiên định con đường phát triển đất nước gắn với chủ nghĩa xã hội. Mỗi thanh niên, cần phải nhận thức sâu sắc những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thanh niên là cách tay phải đắc lực của Đảng, chính vì vậy trước âm mưu, thủ đoạn, của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cơ quan, tổ chức cần hưởng ứng quán triệt, triển khai nghiêm chỉ thị 23 –CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Theo đó, các cơ sở giáo dục, đào tạo, tiếp tục nghiên cứu đổi mới chương trình nội dung giáo dục chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng phu hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Bối dưỡng giảng viên các môn khoa học xã hội và nhân văn , đảm bảo đội ngũ này thật sự kiên định chủ nghĩa Mac – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có phương pháp giảng dạy hiện đại; gắn lý luận với thực tiễn; ccaapj nhật kiến thức mới, khắc phục sự trùng lắp, khép kín giữa các chương trình, cấp học, bậc học.

Là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh phải có lòng yêu nước nồng nàn, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào mình, phải trung thành với Đảng, với nhân dân, muốn được điều này phải giáo dục cho thanh niên có được đức tính trung thực, một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. giáo dục thanh niên biết kính trọng cha anh, uống nước nhớ người, tôn trọng nhân dân, hết lòng vì nhân dân.  Giáo dục thanh niên hình thành những phẩm chất cách mạng cao quý như Hồ chí Minh chỉ dạy “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, giàu lòng nhân ái”. cần phát huy vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện trong thanh niên. Giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng chỉ thực sự hiệu quả khi thanh niên phát huy tốt vai trò tích cực, tự giác của bản thân. Trên hệ thống giá trị tiếp thu, chọn lọc được, cần phải biết soi lại mình, đấu tranh với những cấu xấu, cái ác, cái không phù hợp. Đồng thời, phát huy được những giá trị mới, phù hợp với xu thế và quá trình phát triển đất nước.

Thứ hai, Đấu tranh có hiệu quả chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận lý luận trong thanh niên.
Muốn đấu tranh có hiều quả trên mặt trận lý luận cần tập trung củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, lý luận xã hội chủ nghĩa cùng với truyền thống văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đặc biệt trong tầng lớp thanh niên hiện nay. Bên cạnh đó, xây dựng các cơ quan tổ chức Đoàn trong sạch, vững mạnh từ trung ương tới địa phương, củng cố niềm tin cho nhân dân nói chung, tạo động lực mạnh mẽ cho thanh niên nói riêng trong quá trình phát huy sứ mệnh lịch sử của mình xây dựng, đổi mới đất nước. Cùng với đó tích cực đẩy mạnh đấu tranh vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của các quan điểm sai trái thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta bẳng nhiều hình thức như: Tuyên truyền làm rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá nhà nước của chúng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vạch trần bản chất phản động, âm mưu của các thế lực thù địch trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Phát huy vai trò của thanh niên và các tổ chức Đoàn hội trong công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch trên mặt trận lý luận, tư tưởng. Công khai các hoạt động phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên các diễn đàn, phương tiện truyền thông, các cơ quan, tổ chức, hưởng ứng sự tham gia cuat đoàn viên thanh niên, sinh viên của các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Huy động sự giúp đỡ của các cơ quan tư tưởng, văn hóa và các đơn vị nghiệp vụ, an ninh nhằm xác định diễn đàn cũng như hình thức đấu tranh phù hợp.

Thứ ba, Đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền, tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sia trái thù địch.
Trước hết các cơ quan báo chí truyền thông phải tích cực chủ động đi trước trong cuộc đấu tranh này. Bám sát các sự kiện, nắm chính xác định hướng dư luận. Tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình thời lượng thông tin, các bài đấu tranh phản bác, vạch rõ tính chất phản động, phản khoa học nhưng quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, nhằm chia rẽ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các Đoàn hội tự cơ sở đến trung ương tích cực nêu cao tinh thần Đàn là cánh tay đặc lực của Đảng, thường xuyên tổ chức sinh hoạt học thuật, văn hóa, văn nghệ về tình yêu quê hương đất nước. Xây dựng các trang wed cá nhân của lực lượng nòng cốt, mở rộng, phát triển nội dung thông tin để đấu tranh trực diện với luận điệu tuyên truyền sai trái trên không gian mạng. Chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật để chặn lọc thông tin mạng, không để các thế lực thù địch lợi dụng internet để chống phá.

Như vậy, thực hiện tốt một số giải pháp giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng cho thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hội nhập kinh tế thế giới, đấu tranh phản bác với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng là góp phần đào tạo, giáo dục thế hệ thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, chủ nhân tương lai đưa nước nhà vững bước tiến cùng các dân tộc tiên tiến, giữ vững được mục tiêu “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, phòng, ngừa “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”./.

TS. Bùi Nghĩa, TS. Trần Văn Huấn, Th.S. Lê Thị Thùy Linh, Th.S. Nguyễn Thị Thùy Nhung, Th.S. Hồ Thức Tài/ Học viện Chính trị khu vực II

Danh mục tàu liệu tham khảo
Bộ Chính trị (2017), Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
C.Mác – Ph.Ăngghen ( 2012) Tuyển tập, tập 36, tr.23
Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị quyết số 28 –NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.
Đảng Cộng sản Việt Nam (2018) Văn kiện Hội nghị lần thứ 7 BCHTW (khóa X) – Nghị quyết 25-NQ/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Dảngđối với công tác thanh nieentrong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
Hồ Chí Minh (1980), Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, Nxb Thanh niên, Hà Nội, tr.84.
Hồ Chí Minh (2011), Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 3, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội
Hồ Chí Minh (1961), Bàn về thanh niên, Nxb Thanh niên, tr 385.
Sách chuyên khảo (2015) “Tự diễn biến” “tự chuyển hóa” và vấn đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên hiện nay” lưu hành nội bộ – Hà Nội năm 2015.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (2017) Bài phát biểu của tại Đại hội ĐBTQ lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Địa chỉ truy cập https://vov.vn/chinh-tri/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-tai-dai-hoi-doan-lan-thu-xi-706124.vov
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (2022) Bài phát biểu của tại Đại hội ĐBTQ lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Địa chỉ truy cập https://tuoitrethudo.com.vn/toan-van-bai-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-dai-hoi-doan-toan-quoc-lan-thu-xii-213484.html
Viện nghiên cứu thanh niên năm (2017) Báo cáo kết quả điều tra ý kiến thanh niên về việc bày tỏ quan điểm, thái độ của thanh niên trên mạng xã hội – Hà Nội.