Thứ Ba, Tháng Năm 28, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Chăm lo, đảm bảo đời sống và an sinh xã hội đồng bào dân tộc thiểu số.

ĐNA -

ASEAN News – Sáng 19/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Sáng 19/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội cùng lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương và lãnh đạo 52 tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự hội nghị trực tuyến.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc báo cáo: Năm 2021, ủy ban dân tộc được giao nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 7 chương trình, đề án, chính sách dân tộc. Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; sự ủng hộ, hợp tác tích cực của các tỉnh, thành; sự lãnh đạo thường xuyên của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Ủy ban dân tộc, sự giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.  Trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố với một số kết quả nổi bật như Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kết quả thực hiện các chương trình, chính sách đặc thù dân tộc của địa phương. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật. Đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số được bảo đảm, các vấn đề về an sinh xã hội được quan tâm thực hiện…

Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2021, đây là những đóng góp quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.

Công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị, thời gian tới, Ủy ban Dân tộc, các đơn vị liên quan và các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của các địa phương và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc.

Phó Thủ tướng cho rằng, công tác dân tộc cần bám sát và nắm bắt tình hình thực tiễn các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là về đời sống của đồng bào, tình hình thiên tai, dịch bệnh, di cư tự phát, các điểm “nóng” về an ninh trật tự.Đồng thời, Chiến lược dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 cần được tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; chú trọng các chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, xây dựng chuỗi giá trị và chuyển giao công nghệ để tạo sinh kế bền vững và nâng cao trình độ, tay nghề, nhận thức, tinh thần tự lực tự cường, thoát nghèo vượt khó cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng cần phải trú trọng đổi mới để thuận lợi hơn trong việc vận động người dân hiểu rõ và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, xã hội, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về công tác dân tộc nhằm thu hút nguồn vốn từ các nhà tài trợ nước ngoài đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, giao lưu cộng đồng các dân tộc thiểu số với các nước trong khu vực.

Về một số kiến nghị của Ủy ban Dân tộc và các địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan liên quan chủ động phối hợp với Ủy ban Dân tộc để nghiên cứu, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sớm có văn bản trả lời các địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ghi nhận thành tích của các cá nhân thuộc Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch nước đã có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Bùi Văn Lịch, nguyên Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2022, Ủy ban Dân tộc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc. Tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025, định kỳ báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện Chương trình. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả.

Đại biểu tỉnh Quảng Trị tham gia họp trực tuyến

Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022 với 6 đề án, chính sách.Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 PV (tổng hợp)