Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Đà Nẵng chính thức thành lập Văn phòng Chuyển đổi số

ĐNA -

(ĐNA) – Trên cơ sở tổ chức lại Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND thành phố – Trưởng  Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Lê Trung Chinh vừa ký quyết định số 34/ QĐ-BCĐCĐS, ngày 16/5/2022, thành lập Văn phòng Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng thuộc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng – Ảnh: Trần Ngọc

Văn phòng Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng giữ vai trò đầu mối điều phối hoạt động nhằm giúp Ban Chỉ đạo triển khai Đề án Chuyển đổi số, Đề án xây dựng thành phố thông minh, các dự án đề án có liên quan và các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao; là đầu mối tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số cụ thể tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố và là đầu mối kết nối và tổ chức các hoạt động phục vụ tư vấn chuyển đổi số của các lãnh đạo, chuyên gia cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Văn phòng Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng có Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và các cán bộ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông sẽ kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Chuyển đổi số; Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố và Lãnh đạo Sở Nội vụ kiêm nhiệm Phó Chánh Văn phòng Chuyển đổi số.

Văn phòng Chuyển đổi số được sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông để ban hành văn bản của Văn phòng trong triển khai các nhiệm vụ được giao.Trụ sở Văn phòng Chuyển đổi số đặt tại Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. 

Văn phòng hình thành các tổ chuyên môn để nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực chuyên ngành. 

Quyết định của Chủ tịch UBND – Trưởng  Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố, nêu rõ: Văn phòng Chuyển đổi số chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Ban chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Ban chỉ đạo. Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo và kết luận, chỉ đạo của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

Nghiên cứu, đề xuất Ban chỉ đạo chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách (bao gồm cơ chế tài chính) và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, …

Giúp Ban chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch, giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số tại Đà Nẵng; báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban chỉ đạo theo quy định; theo dõi công tác kiểm tra, đánh giá, xếp hạng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; theo dõi công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp việc triển khai phong trào thi đua chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố, báo cáo Ban chỉ đạo.

Các Thành viên Văn phòng Chuyển đổi số kế thừa nhân sự của Tổ giúp việc (đại diện các cơ quan, địa phương) hiện nay (đang làm việc theo chế độ kiêm nhiệm), và bổ sung một số thành viên là đại diện một số doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố, các doanh nghiệp ký kết hợp tác chuyển đổi số với UBND thành phố; đại diện Thành đoàn Đà Nẵng, Hội Doanh nhân trẻ thành phố, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn.

T.Ngọc