Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Đà Nẵng: Mời doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, công cụ phục vụ chuyển đổi số 

ĐNA -

(Đà Nẵng). Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam vừa ký, ban hành kế hoạch số 131/KH-UBND, triển khai thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn.

Trong các nhiệm vụ mục tiêu đến năm 2025, kế hoạch số 131/KH-UBND, ưu tiên tổ chức kiện toàn bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông (bao gồm đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông), tăng cường bố trí biên chế (từ nguồn biên chế được giao của Sở), đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ, giải pháp mới về chuyển đổi số trên địa bàn.

Chuyên viên Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC – thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng) tập huấn chuyển đổi số cho các cô chú Tổ Công nghệ số cộng đồng. Ảnh: T.Ngọc.

Việc kiện toàn, nâng cao năng lực và bổ sung nguồn lực kịp thời cho các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của Sở Thông tin và Truyền thông, là nhằm thực hiện công tác tham mưu, quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số, quản lý kết nối, chia sẻ dữ liệu số, vận hành cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin, hạ tầng số, nền tảng số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Thành phố. Định hướng sẽ thành lập Phòng Chuyển đổi số, Phòng Công nghiệp công nghệ thông tin hay Phòng Kinh tế số thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; nghiên cứu thành lập Trung tâm Chuyển đổi số thành phố dựa trên đơn vị sự nghiệp hiện có.

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng nằm trong kế hoạch kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung nguồn lực kịp thời để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu và thực hiện tốt công tác thực thi pháp luật về chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường.

100% đơn vị, tổ chức phải bố trí bộ phận hoặc đầu mối thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số
Theo hướng tập trung, thống nhất một đầu mối, có phân công, phân cấp phù hợp; ở cấp quận, huyện, phường, xã, sở, ban, ngành, kế hoạch số 131/KH-UBND nêu rõ “100% đơn vị, tổ chức phải bố trí bộ phận hoặc đầu mối thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số”. Đồng thời, với tăng cường vai trò, nhiệm vụ phải bổ sung nguồn lực cho cơ quan chuyên môn. Do vậy, sẽ hoàn thiện, phê duyệt vị trí việc làm chuyên ngành thông tin và truyền thông trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố, tăng cường thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị.

Khi đã có nhân sự, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện bố trí bộ phận hoặc đầu mối thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân để thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số; tương tự, Ủy ban nhân dân cấp phường, xã bố trí cán bộ, công chức tham gia Mạng lưới chuyển đổi số, bảo đảm tăng cường thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý của xã, phường.

Hình thành Mạng lưới chuyển đổi số đồng bộ ở các cấp
Định hướng quan trọng của chính quyền Đà Nẵng là hình thành “Mạng lưới chuyển đổi số của thành phố”, hoạt động hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, phối hợp đồng bộ với Mạng lưới chuyển đổi số quốc gia, để triển khai nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn thành phố, trên cơ sở 100% các tổ chức, cá nhân tham gia Mạng lưới chuyển đổi số được tiếp cận và sử dụng các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số.

Mạng lưới chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng được xác định sẽ tổ chức, thiết lập gồm bộ phận hoặc đầu mối thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện phường xã; Tổ Công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 và Doanh nghiệp số.

Phần lớn thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng (trên địa bàn Đà Nẵng) là các cô chú đã lớn tuổi, những rất nhiệt tâm với công việc. Ảnh: T.Ngọc.

Trong đó, Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 trên địa bàn từng bước sẽ có chính sách hỗ trợ hoạt động tương xứng (hiện nay theo hình thức kiêm nhiệm tự nguyện). Đồng thời thực hiện tôn vinh, nhân rộng mô hình chuyển đổi số thành công, tại các thôn, tổ dân phố của tổ chức, cá nhân có ý tưởng, sáng kiến, cách làm đột phá, là điển hình sáng tạo trong hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, của Mạng lưới chuyển đổi số thành phố. Mô hình, cách làm hay, được tổng hợp, phổ biến, chia sẻ để thôn, tổ dân phố khác tham khảo, học tập; tổ chức và duy trì các diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số.

Mời/thuê doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, công cụ phục vụ chuyển đổi số
Về hệ thống giải pháp, thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về chuyển đổi số của cơ quan quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị. Trong đó, sẽ Chuyển giao một số nhiệm vụ chuyển đổi số ra bên ngoài cho doanh nghiệp cung cấp; (cơ quan quản lý nhà nước và thực thi pháp luật) chỉ tập trung thực hiện các nhiệm vụ lớn; huy động tối đa các nguồn lực xã hội, thu hút toàn dân tham gia chuyển đổi số.

Tổ chức, cơ quan, đơn vị công quyền, công lập thực hiện rà soát, xác định một số nhiệm vụ chuyển đổi số thực hiện (tại đơn vị mình); xác định rõ nhiệm vụ (nào) do cơ quan nhà nước chủ trì triển khai; nhiệm vụ (nào) cũng do cơ quan nhà nước chủ trì, (nhưng thực hiện) thuê dịch vụ bên ngoài do doanh nghiệp cung cấp; và nhiệm vụ do cơ quan nhà nước chủ trì, cần huy động sự tham gia của xã hội, triển khai theo hình thức thuê ngoài hoặc xã hội hóa.

Chủ tịch UBND Quận Hải Châu, ông Lê Tự Gia Thạnh (hàng trước, bên trái) và đại diện Viettel – Chi nhánh Đà Nẵng, ký kết MOU thực hiện phối hợp chuyển đổi số (2024-2025). Ảnh: Mai Quang Hiển.

Cơ quan liên quan chịu trách nhiệm trách nhiệm hướng dẫn quy trình chi tiết (đối với) nhu cầu thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin; phổ biến, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị áp dụng, sử dụng thống nhất; phải tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu chuyên đề về các quy định thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Để phát triển lực lượng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật cho đội ngũ nhân lực chuyển đổi số, Đà Nẵng cũng sẽ  thu hút, tuyển dụng, bồi dưỡng nhân lực chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước hoặc thuê chuyên gia tư vấn (tham gia các chương trình chuyển đổi số của chính quyền, đào tạo/chuyển giao kinh nghiệm về chuyển đổi số, phát triển sản phẩm/lĩnh vực mới); thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đà Nẵng cũng chính thức đề nghị Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số; Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến, qua đó, có chính sách chung (hợp lý) về chuyên gia chuyển đổi số; đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi Thông tư số 02/TT-BLĐTBXH ngày 12/1/2015 về mức lương đối với chuyên gia tư vấn (có mục riêng và mức lương riêng cho chuyên gia chuyể đổi số đến làm việc trong thời gian ngắn cho khu vực công).

Trước mắt, trong huy động chuyên gia chuyển đổi số (ở) khu vực tư, khi (chuyên gia) tham gia hoặc tư vấn một số chương trình chuyển đổi số theo Quyết định số 3096/QĐ-UBND năm 2022 (phê duyệt Đề án Phát triển nguồn nhân lực cho khu vực tư tại một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045); Đà nẵng sẽ áp dụng chính sách chi phí cho chuyên gia chuyển đổi số theo Nghị quyết số 86/2023/NQ- HĐND ngày 14/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Đưa nội dung chuyển đổi số vào học đường, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng, cũng sẽ có các giờ học ngoại khóa gồm 5 nội dung kỹ năng số cơ bản: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Mua sắm trực tuyến; Thanh toán trực tuyến; Tự bảo vệ mình trên không gian mạng và Sử dụng các nền tảng số khác.

Trần Ngọc