Thứ Bảy, Tháng Bảy 20, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Giải pháp xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Tổng cục Kỹ thuật

ĐNA -

Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Tổng cục Kỹ thuật hướng tới thúc đẩy thanh niên dám nghĩ, dám làm, cống hiến hết mình vì tập thể; xung kích, đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy trí tuệ, vươn lên làm chủ trang thiết bị công nghệ, quản lý, khai thác tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Từ hiệu quả xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu, điển hình, có cách nghĩ, cách làm hay, sáng tạo, thực sự xứng đáng để thúc đẩy, cổ vũ mọi người học tập, noi theo; đồng thời thông qua thực tiễn hoạt động xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên đã cho thấy nhiều kinh nghiệm quý báu để có thể áp dụng, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này ở các cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng Cục Kỹ thuật động viên chiến sĩ mới

Trong những năm qua phong trào thanh niên ở Tổng cục Kỹ thuật đã thu hút đông đảo thanh niên tự nguyện, tự giác tham gia hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị, phát huy tiềm năng thế mạnh của lực lượng thanh niên trong Tổng cục. Phong trào thanh niên do Đoàn thanh niên Tổng cục Kỹ thuật khởi xướng và dẫn dắt luôn được đông đảo thanh niên hưởng ứng tham gia. Các phong trào thanh niên được triển khai sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức trẻ, tính xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và của Tổng cục.

Trong đó, đã tích cực triển khai phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; phong trào thanh niên, trọng tâm là phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được cụ thể hóa thành chương trình hành động của chi đoàn, đoàn cơ sở và được thanh niên hưởng ứng sôi nổi.  Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu, điển hình, có cách nghĩ, cách làm hay, sáng tạo, thực sự xứng đáng để thúc đẩy, cổ vũ mọi người học tập, noi theo.

Để đạt được kết quả đó, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, tập trung xây dựng và biểu dương gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, nhất là xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Tổng cục kỹ thuật. Những kinh nghiệm quý của các tập thể, cá nhân trên các mặt công tác của Tổng cục, những biện pháp bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên của các cơ quan, đơn vị đã được phổ biến rộng rãi, nhân rộng trong toàn Tổng cục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thanh niên, làm chuyển biến các mặt công tác, là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đồng thời hiệu quả xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên một mặt đã góp phần tạo nên nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu, điển hình, có cách nghĩ, cách làm hay, sáng tạo, thực sự xứng đáng để thúc đẩy, cổ vũ mọi người học tập, noi theo. Mặt khác thông qua thực tiễn công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên đã cho thấy nhiều kinh nghiệm quý báu để có thể áp dụng, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này ở các cơ quan, đơn vị. Trong đó công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Tổng cục Kỹ thuật cho thấy một số kinh nghiệm chủ yếu sau:

Tặng bằng khen trong phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”

Một là, thường xuyên coi trọng công tác giáo dục nâng cao nhận thức; xây dựng động cơ, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng tham gia xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị. Mục đích của thi đua là nhằm động viên, khuyến khích, phát huy yếu tố nội sinh và tôn vinh những tập thể, cá nhân hăng hái thi đua học tập, công tác, tích cực rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực tiễn trong tổ chức hoạt động xây dựng và nhân rộng điển hình tiến tiến ở Tổng cục Kỹ thuật trong những năm qua cho thấy, ở đâu, khi nào, cơ quan, đơn vị, tổ chức nào làm tốt công tác giáo dục, xây dựng động cơ, khơi dậy được ý thức tự giác, trí tuệ, sáng tạo của các tổ chức, lực lượng thì khi đó, công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đạt chất lượng, hiệu quả. Ngược lại, ở cơ quan, đơn vị, tổ chức nào không coi trọng công tác giáo dục, xây dựng động cơ, không khơi dậy được ý thức tự giác, sáng tạo của các tổ chức, lực lượng thì công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở đó chất lượng sẽ không cao, thậm chí còn tồn tại nhiều hạn chế, khuyết điểm.

Quán triệt và vận dụng kinh nghiệm này, để nâng cao chất lượng công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đòi hỏi các chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác này phải luôn coi trọng công tác giáo dục, xây dựng động cơ, phát huy tính tự giác, trí tuệ, sáng tạo của các tổ chức, các lực lượng; phải dựa vào quần chúng, làm cho quần chúng luôn tin tưởng, tích cực, sáng tạo, tự giác, nhiệt tình hưởng ứng và tham gia thi đua. Cùng với đó, việc xác định chủ đề, nội dung, các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua phải gắn với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, sát với từng đối tượng và đáp ứng được nhu cầu thiết thực, để mọi cá nhân tích cực, tự giác thực hiện. Trong đánh giá, bình xét khen thưởng cần phải thực sự khách quan, công tâm, làm cho mọi quân nhân hiểu và nhận thức đúng đắn quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Hai là, công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên luôn phải bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, tiến hành thường xuyên, liên tục, chọn lựa đúng trọng tâm đột phá, quan tâm các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Bản chất công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Tổng cục Kỹ thuật là nội dung, biện pháp huy động và phát huy sức mạnh của quần chúng chủ yếu là thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Do vậy, tiến hành công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là nghệ thuật của lãnh đạo, chỉ huy.

Để công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Tổng cục Kỹ thuật đạt hiệu quả, dứt khoát phải lấy phục vụ nhiệm vụ chính trị làm cơ sở xuất phát. Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Tổng cục Kỹ thuật phải hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của mỗi cơ quan, đơn vị. Xác định chính xác chủ đề, nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua, chọn đúng trọng tâm và thời gian đột phá có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của phong trào thi đua. Quá trình tổ chức, duy trì công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải quan tâm chú ý đến các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, những thời điểm nhạy cảm và những lực lượng nòng cốt, từ đó phát huy tối đa nội lực vào khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu tồn tại trong đơn vị.

Ba là, coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, gắn trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, lực lượng trong công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên. Vai trò của cấp uỷ, cán bộ chủ trì là rất quan trọng trên tất cả các khâu, các bước trong tiến hành công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên; từ việc xác định chủ đề, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện đến việc xây dựng kế hoạch, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Vai trò của cấp uỷ, đội ngũ cán bộ chủ trì còn được thể hiện ở việc chỉ đạo, hướng dẫn và cụ thể các nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với tình hình thực tiễn của đơn vị; việc gắn trách nhiệm và phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong nâng cao chất lượng công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Thực tiễn, việc tiến hành công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở Tổng cục Kỹ thuật trong những năm qua đã chứng minh, ở cơ quan, đơn vị nào cấp uỷ, cán bộ chủ trì có nhận thức và trách nhiệm đúng đắn, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong tiến hành công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến thì cơ quan, đơn vị đó mới giành được nhiều thành tích trong công tác này.

Ngược lại, nếu nhận thức, trách nhiệm và năng lực của cấp ủy, cán bộ chủ trì trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên chưa đầy đủ thì chất lượng, hiệu quả công tác này không cao. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ chủ trì phải phát huy tốt vai trò và trách nhiệm nêu gương, gương mẫu trong lời nói và việc làm, đi đầu trong thực hiện các chỉ tiêu, nội dung thi đua; quan tâm chăm lo xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì có phẩm chất và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiến hành công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Tổng cục Kỹ thuật cần phải chăm lo xây dựng và phát huy vai trò của cấp ủy các cấp, vai trò và trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì và sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Bốn là, chú trọng phát huy vai trò tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Hiệu quả công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiếntrong phong trào thanh niện phụ thuộc vào các tổ chức, các lực lượng mà trước hết là chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức đoàn, đặc biệt là các chi đoàn, liên chi đoàn ở các cơ quan, đơn vị cơ sở cần có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó tạo nên sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của tổ chức đoàn, từ đó phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn, đội ngũ cán bộ đoàn và các đoàn viên thanh niên trong công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Để hiệu quả công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên được nâng cao, đòi hỏi tổ chức đoàn ở mỗi cơ quan đơn vị phải tích cực quán triệt nghị quyết của tổ chức đảng, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của người chỉ huy và nghị quyết, hướng dẫn công tác đoàn và phong trào thanh niên của tổ chức đoàn cấp trên, căn cứ tình hình thực tiễn về đặc điểm, nhiệm vụ của chi đoàn, liên chi đoàn xây dựng kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên cấp mình sát đúng, chất lượng tốt, chú trọng vào công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết công tác đoàn và phong trào thanh niên nghiêm túc, chặt chẽ, cụ thể, tỷ mỷ. Làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đoàn viên, thanh niên trong học tập, rèn luyện và chấp hành kỷ luật một cách tự nguyện, tự giác. Phát huy tính xung kích của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ khó khăn và tính tự giác học tập, rèn luyện việc chấp hành kỷ luật của quân đội. Thường xuyên quan tâm, nắm chắc tâm tư, tình cảm của các đoàn viên, thanh niên, kịp thời giải quyết các vướng mắc, tạo tư tưởng an tâm, vui vẻ, gắn bó với đơn vị, yêu mến và tích cực tham gia các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Tích cực, chủ động, bám nắm, điều chỉnh bổ sung các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, xây dựng các sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện, chấp hành kỷ luật không ngừng phấn đấu vươn lên. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thanh niên, đặc biệt là các phong trào xung kích trong học tập, rèn luyện, chấp hành kỷ luật như: “Thanh niên rèn luyện kỷ luật nghiêm, xây dựng nếp sống chính quy, hành động theo điều lệnh”, “Thanh niên với dân chủ, đoàn kết, kỷ luật và an toàn giao thông là trách nhiệm của tuổi trẻ”, “Thanh niên với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”; “Chi đoàn thanh niên hành động kiểu mẫu”, “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”. Các chi đoàn và liên chi đoàn ở đơn vị cơ sở cần thường xuyên theo dõi, đánh giá phân loại đoàn viên theo từng tháng, từng nhiệm vụ, từng giai đoạn, từng năm để có các biện pháp giáo dục linh hoạt, phù hợp nâng cao chất lượng đoàn viên.

Nữ Đoàn viên thanh niên Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật cổ vũ cho các thủ lĩnh cán bộ Đoàn trong Hội thi cán bộ đoàn giỏi

Năm là, thường xuyên làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên. Xây dựng, nhân rộng điển hình trong thi đua không chỉ có ý nghĩa động viên tinh thần, cổ vũ gương “người tốt, việc tốt”, đó còn là biện pháp để duy trì, nuôi dưỡng, phát triển phong trào, tạo sức lan tỏa, làm cho phong trào đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng, hoàn thiện, thực hiện tốt các tiêu chí đối với tập thể và cá nhân điển hình, làm cơ sở để các tổ chức, các lực lượng phấn đấu, bình xét, tuyên truyền và nhân rộng. Thực hiện nội dung phải nghiêm túc, đúng quy trình, bình xét công khai, dân chủ, chặt chẽ, đúng tiêu chí; các tập thể, cá nhân điển hình, được biểu dương, khen thưởng phải thực sự tiêu biểu.

Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm là việc làm mang tính quy luật đối với các hoạt động trong đời sống của con người, đây cũng là việc không thể thiếu đối với công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Sơ, tổng kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là hoạt động đánh giá ưu, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, xác định các chủ trương giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra trong thời gian tiếp theo.

Hiệu quả công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở Tổng cục Kỹ thuật góp phần phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạt giá trị, hình mẫu thanh niên thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; không ỷ lại, dám nghĩ, dám làm, cống hiến hết mình vì tập thể; xung kích, đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy trí tuệ, vươn lên làm chủ trang thiết bị công nghệ, quản lý, khai thác tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua hiệu quả của công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Tổng cục Kỹ thuật đã cho thấy những bài học quý báu để tiếp tục làm tốt công tác này ở các cơ quan đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Thanh Nga/Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật.

Tài liệu tham khảo
1. Tổng cục Kỹ thuật (2021), Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởngvà phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022. Hà Nội.
2. Tổng cục Kỹ thuật (2022), Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởngvà phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023. Hà Nội.