Thứ Năm, Tháng Sáu 13, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Giữ trọn niềm tin với Đảng

ĐNA -

Chỉ còn một ngày nữa Đảng ta tròn 94 năm thành lập. So với chiều dài dựng nước và giữ nước của dân tộc, tuy không dài song đã ghi vào lịch sử những mốc son chói lọi.

Chỉ còn một ngày nữa Đảng ta tròn 94 năm thành lập. So với chiều dài dựng nước và giữ nước của dân tộc, tuy không dài song đã ghi vào lịch sử những mốc son chói lọi.

Chỉ mới 15 năm thành lập,  Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta chớp thời cơ ngàn năm có một, vùng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, đánh bại hai tròng áp bức của thực dân Pháp và phát xít Nhật, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chấm dứt trên 80 năm đất nước ta không có tên trên bản đồ thế giới.

Sau gần 25 năm ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đánh bại ách đô hộ của thực dân Pháp, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động năm châu, lững lẫy địa cầu, buộc Chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Giơ ne vơ, công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam thống nhất.

Thế nhưng, đế quốc Mỹ đã hất cẳng thực dân Pháp xâm lược miền Nam Việt Nam với âm mưu chia cắt lâu dài đất nước, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, với âm mưu xóa bỏ thành quả Cách mạng của nhân dân ta. Trước bối cảnh bị chia cắt dân tộc, Đảng đã lãnh đạo toàn dân cả hai miền Nam, Bắc tiếp tục cuộc trường chinh kháng chiến với quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Sau 45 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã từng bước đánh bại các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; hoàn thành sứ mạng thiêng liêng, cao cả là giành lại độc lập, hòa bình, thống nhất của Tổ quốc, chấm dứt hơn 115 năm xâm lược của ngoại bang, thu non sông về một mối, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Tuy nhiên, cây muốn lặng, mà gió chẳng dừng, chúng ta muốn hòa bình song các thế lực đế quốc, bành trướng lại tiến hành cuộc bao vây cấm vận, gây ra hai cuộc chiến tranh biên giới ở hai đầu đất nước. Phải thêm hai mươi năm đấu tranh với thù trong, giặc ngoài, chúng ta mới thực sự có hòa bình và mở cửa hợp tác với thế giới, tạo ra một bước ngoặc hết sức quan trọng để dân tộc ta bước vào thế kỷ XXI với vị thế mới, thoát ra khỏi nổi nhục của một nước nghèo, vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, có một thế đứng mà các nước không thể xem thường, đúng như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói “ Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay “.

Điểm lại những vấn đề trên cho phép chúng ta khẳng định một điều hiển nhiên không một ai có quyền phủ nhận: Nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng Cách mạng lấy Chủ nghĩa Mác – Lenin làm nền tảng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện thì dân tộc Việt Nam không có được như ngày nay.

Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ lãnh đạo đã nắm bắt được xu thế phát triển của nhân loại, tìm ra con đường Cách mạng đúng đắn, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lenin vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước ta, lãnh đạo nhân dân ta chung sức, đồng lòng, đoàn kết phấn đấu, đưa Cách mạng nước ta vượt qua bao chông gai ghềnh thác, có lúc tưởng chừng như ngàn cân treo sợi tóc, để ghi vào lịch sử những mốc son, những thành tựu thắng lợi diệu kỳ, đó là: giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, xóa đi nỗi nhục mất nước, thoát ra khỏi nổi nhục nước nghèo, đang vững bước trên con đường vươn tới ấm no, hạnh phúc.

Trong bối cảnh thế giới ngày nay hết sức phức tạp, Việt Nam lại là điểm sáng của cuộc đấu tranh gìn giữ hòa bình, hợp tác và phát triển, chúng ta đã giương cao ngọn cờ độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, được bạn bè trên thế giới đồng tình ủng hộ và nể phục. Thành tựu đó không thể có nguyên nhân nào khác, đó là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy được tinh thần yêu nước của nhân dân ta, cả nước chung sức, đồng lòng làm nên thắng lợi vĩ đại.

Trong suốt gần một thế kỷ qua, thấm nhuần Tư tưởng của Bác Hồ, Đảng ta thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, Đảng đã kịp thời tự phê bình, nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém và cả những sai lầm để tự sửa đổi, nhờ đó đã làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang. Ngày nay, Đảng ta đang tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa để xây dựng Đảng ta vững mạnh, lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, chúng ta vững tin rằng, những tiên đoán của Lenin và dự báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự suy thoái trong Đảng sẽ từng bước được khắc phục. Đảng ta sẽ củng cố sự đoàn kết thống nhất trong đảng, nâng cao sức mạnh chiến đấu và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên. Chỉ một khi mọi chủ trương, quan điểm, đường lối Cách mạng của Đảng được đảng viên hàng hái đi đầu, “ đảng viên đi trước , làng nước theo sau “ thì lúc đó không có một trở ngại nào mà nhân dân ta không thể vượt qua.

Chỉ một khi đảng viên và người dân Việt Nam giữ trọn niềm tin với Đảng thì mục tiêu :Dân tộc Độc lập, Dân quyền Tự do, Dân sinh Hạnh phúc mới thực sự thành công, lúc đó ước vọng “ Nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu bốn biến “ của Bác Hồ mới thành hiện thực, mới đưa dân tộc ta cập bến vinh quang: Dân giàu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh!

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn