Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Hồ Chí Minh là Anh hùng Giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam

ĐNA -

Năm 1987, cách đây 35 năm,  UNESCO ra Nghị quyết vinh danh “Hồ Chí Minh là Anh hùng Giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam”. Sự vinh danh của UNESCO khẳng định di sản mà Người để lại mang tính phổ quát, vượt thời đại và vẹn nguyên tính thời sự.

Nhân kỷ niệm 35 năm UNESCO ra Nghị quyết vinh danh “Hồ Chí Minh là Anh hùng Giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam” (1987-2022), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trả lời phỏng vấn về ý nghĩa sự kiện này.

Hồ Chí Minh là Anh hùng Giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam

Khoá họp lần thứ 24 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) tổ chức ở Paris, Cộng hòa Pháp (từ 20/10 đến 20/11/1987) đã thông qua Nghị quyết 24C/18.65 ghi nhận: “Năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Giải phóng dân tộc và Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam”.

Nghị quyết khuyến nghị các quốc gia thành viên cùng tham gia kỷ niệm và đề nghị Tổng giám đốc UNESCO triển khai các biện pháp thích hợp “bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể để tưởng niệm Người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người”.

Về ý nghĩa của Nghị quyết này, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nêu rõ trên hành trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với các dân tộc, các nền văn minh khác nhau.

Sự kết tinh giữa văn hóa dân tộc và tinh hoa nhân loại đã mang đến cho Người một thế giới quan toàn diện, độc đáo. Những nơi Người đã đi qua, thậm chí cả những nơi Người chưa từng tới, tư tưởng, giá trị nhân văn, đạo đức và nhân cách của Hồ Chí Minh vẫn luôn mang sức lôi cuốn, lan tỏa mãnh liệt, tạo ảnh hưởng mạnh mẽ đến các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, công lý, dân chủ và tiến bộ xã hội ở nhiều nơi trên thế giới.

Với những “đóng góp quan trọng về nhiều mặt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghệ thuật” của Người, UNESCO đã ra Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng Giải phóng dân tộc và Nhà Văn hóa kiệt xuất”.

Nghị quyết là minh chứng hùng hồn khẳng định sự đúng đắn, chính nghĩa của sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam, là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh của nhân loại trước áp bức, bất công, vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Nghị quyết là sự cổ vũ, ủng hộ mạnh mẽ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc Đổi mới, phát triển đất nước của Việt Nam, để từ đó đất nước ta có được thành quả như ngày nay.

Sự vinh danh của UNESCO là minh chứng về những giá trị trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước ta và nhân loại hiện nay, nhất là trong điều kiện toàn Đảng đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Di sản Hồ Chí Minh là một tổng thể thực tiễn và lý luận, bao gồm toàn bộ cuộc đời sinh động, sự nghiệp vĩ đại, tư tưởng tiến bộ, đạo đức sáng ngời, phong cách giản dị, cao quý của Người.

Di sản mà Người để lại mang tính phổ quát, vượt thời đại và vẹn nguyên tính thời sự. Đó là độc lập tự chủ, giải phóng con người, đoàn kết quốc tế, coi trọng đa dạng văn hóa; diệt giặc dốt gắn với xóa nạn mù chữ; học tập suốt đời gắn với giáo dục toàn cầu; tết trồng cây gắn với bảo vệ môi trường…

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta giành chính quyền, giành độc lập dân tộc, đấu tranh thống nhất đất nước và tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Đảng ta khẳng định kiên trì lấy Chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng.

Do vậy, sự vinh danh của UNESCO đối với chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta khẳng định tính đúng đắn của lý tưởng và con đường cách mạng mà Người đã lựa chọn và toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kiên định đi theo nhằm hiện thực hóa mong ước của Người nhằm “đem lại độc lập cho dân tộc, đem lại cuộc sống tự do, ấm no và thực sự hạnh phúc cho tất cả mọi người”.

Sự vinh danh của UNESCO là nguồn động viên cổ vũ to lớn để mỗi Đảng viên chúng ta tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là minh chứng mạnh mẽ phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi lan tỏa và nâng tầm giá trị văn hóa Việt Nam, đồng thời khẳng định chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo tới đời sống nhân dân và hội nhập quốc tế.
Chy Lê/nguồn VPCP