Thứ Ba, Tháng Bảy 23, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh – Hanh phúc

ĐNA -

Khát vong phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc – Nguồn lực nội sinh trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ Chiến thắng 30/4/1975

Trong Lời phát biểu tại lễ bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khóa III, phát biểu ngày 3-7-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp cực kỳ vẻ vang, nhưng phải lâu dài và gian khổ. Nhân dân ta cần phải có tinh thần phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt mọi khó khăn, để giành lấy những thắng lợi mới rực rỡ hơn nữa”. Đây là sự nghiệp vĩ đại – sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội – Một xã hội hoàn toàn mới mẻ, đầy tính nhân văn nhằm “đưa quần chúng đến một cuộc sống xứng đáng, vẻ vang và ngày càng phồn vinh, làm cho mọi người lao động có một Tổ quốc tự do, hạnh phúc và hùng cường, hướng tới những chân trời tươi sáng”.

Từ khát vọng độc lập, tự do của Bác Hồ, của Đảng ta và dân tộc ta
Lúc sinh thời, khi trả lời các nhà báo nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đó là lý tưởng chính trị, lý tưởng đạo đức và cũng là lý tưởng nhân văn của Người. Hơn nữa, đó còn là cuộc chiến đấu vì hoà bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc, vì sự giải phóng của toàn nhân loại. Đó chính là giá trị nhân văn, một chủ nghĩa nhân văn hành động, chủ nghĩa nhân văn chiến đấu, chủ nghĩa nhân đạo hiện thực. Hay nói cách khác, đó là các giá trị căn bản của xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa.

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc luôn được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công “nuôi dưỡng” và được cụ thể hóa bằng cách chủ trương, chính sách phù hợp với từng giai đoạn của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, trong Lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định các chủ trương, chính sách toàn diện của Đảng đó là: “Chính sách quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, v.v., của Đảng Lao động Việt Nam đã nói rõ trong bản Tuyên ngôn và Chính cương. Chính sách ấy có thể đúc lại trong mấy chữ là làm cho nước Việt Nam ta: ĐỘC LẬP – THỐNG NHẤT – DÂN CHỦ – PHÚ CƯỜNG”.

Tiếp tục khẳng định ý chí đó, trước khi “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”, Người căn dặn: “CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người,
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”.

Thấu triệt khát khao đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, đọc tại Lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ tịch, ngày 9 tháng 9 năm 1969 đã khẳng định: “Vĩnh biệt Người, chúng ta thề: Đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân dân ta, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào”. Đồng thời hiện thực hóa tâm nguyện và dự báo tài tình của Người: “Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. Nhất quán khát vọng đó, Báo cáo của bộ Chính trị tại Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, năm 1975 đã khẳng định tầm vóc vĩ đại của Chiến thắng 30/4/1975: “Thật là vô cùng đẹp đẽ và hào hùng, một dân tộc quật cường và chiến thắng đã từng đánh tan những đội quân xâm lược quốc tế vào loại giàu mạnh, hung hãn nhất. Ngày nay giang sơn thu về một mối, 45 triệu con người cùng nhau nhằm theo một hướng xây dựng Tổ quốc thân yêu, hùng cường do nhân dân lao động làm chủ tập thể, cùng nhau sống trong độc lập, tự do thật sự, xoá bỏ mọi áp bức, bóc lột và bất công, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc”.

Đến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc hiện nay
Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước, chúng ta tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, với khát vọng chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, nhân dân đồng lòng tin theo Đảng tiến hành sự nghiệp đổi mới. Chính khát vọng đó đã thúc đẩy toàn thể dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng vươn lên mạnh mẽ để giành được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm đổi mới, đã làm cho “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đảng chủ trương khơi dậy ở một tầm cao mới khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc khi quyết tâm thực hiện một trong sáu trọng tâm đó là: “Khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Theo đó, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nguồn lực nội sinh, là năng lượng tiềm tàng tạo thành sức mạnh vĩ đại của dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Khát vọng trên không phải là một huyễn tưởng xuất phát từ ngẫu hứng chủ quan, duy ý chí, mà là một khát vọng bắt nguồn từ niềm tin vững chắc vào cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; vào bản lĩnh, trí tuệ và những kinh nghiệm dày dạn mà Đảng, nhân dân ta đã kiểm nghiệm, đúc kết trong thực tiễn lao động, sáng tạo hơn 92 năm qua. Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc không chỉ là mơ ước mà là khát vọng mang sức sống hiện thực, được hình thành, bồi đắp trên một cơ tầng khoa học về lộ trình hướng đích với những bước đi được dự liệu rõ ràng. Kế thừa, hoàn thiện những mục tiêu đã được xác định từ những đại hội Đảng trước đây; căn cứ vào điều kiện, khả năng thực tế của đất nước và xu thế phát triển của thế giới, Văn kiện trình Đại hội XIII xác định các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đó, cần có quyết tâm chính trị cao và hành động cách mạng quyết liệt trong thực hiện các chủ trương sau: Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, cùng tiến bước và sánh vai với các cường quốc năm châu; kiên định những nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, ý chí độc lập, tự cường, tự chủ, niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Phát huy vai trò của khoa học – công nghệ, đổi mới và sáng tạo, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại… Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tin tiến về phía trước, hiện thực hóa từng bước mục tiêu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Thay cho lời kết, chúng tôi xin nhắc lại tâm nguyện, cũng là khát vọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – cũng là của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới: “Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta”./.

Nguồn TCĐNA số tháng 4 -Trung tá, TS Hà Sơn Thái, Học viện Chính trị, BQP