Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Nâng cao vai trò của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng hiện nay

ĐNA -

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, cũng là trách nhiệm mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng. Các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã và đang góp phần tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên cơ sở khái quát về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những thách thức hiện nay, bài viết đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Chủ Nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng

Cơ sở lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) đã xác định rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” [1]. Như thế, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong đó, chủ nghĩa Mác – Lênin là những học thuyết sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực cơ bản, trọng yếu, cốt lõi, là chủ nghĩa cộng sản khoa học do C.Mác – Ph.Ăngghen xây dựng trong suốt gần 60 năm, từ những năm 40 cho đến cuối thập niên 90 thế kỷ XIX. Học thuyết Mác tiếp tục được V.Lênin bổ sung, phát triển trong cả thập niên cuối của thế kỷ XIX và hơn hai thập niên đầu của thế kỷ XX trên cơ sở thực tiễn chủ nghĩa tư bản đã và đang chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc; phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên toàn thế giới phát triển mạnh mẽ giành được những thắng lợi mang tính bước ngoặc. Có thể kể đến như: Công xã Paris và nhất là cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại vào năm 1917, đưa tới sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô – viết (gọi tắt là Liên Xô), giải phóng hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư bản, tạo điều kiện thực tiễn để hoàn thiện lý luận Cộng sản.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý báu của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta giành thắng lợi [2]. Nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh rất phong phú, đa dạng thể hiện trong toàn bộ di sản và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, có mối quan hệ thống nhất, biện chứng tạo nên phong cách Hồ Chí Minh. Với những giá trị to lớn lớn đó, Đảng ta đã xác định Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng [6].

Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là những học thuyết, những tư tưởng được hình thành trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những thành tựu văn minh của tư duy nhân loại, liên tục được bổ sung, phát triển từ những kết quả nghiên cứu mới nhất của khoa học và tổng kết thực tiễn lịch sử thế giới, cùng những dự báo về tương lai gắn với điều kiện hoàn cảnh, đặc thù của Việt Nam. Hệ thống tri thức này là những kiến thức khoa học có tác dụng trực tiếp nâng cao trình độ nhận thức, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và nhân cách của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Chỉ khi mọi cán bộ, đảng viên, và Nhân dân đều được trang bị kiến thức về nền tảng tư tưởng của Đảng để từ đó học tập và thực hành không ngừng thì khi đó, móng nền của Đảng mới vững bền, đất nước mới trường tồn phát triển. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những kiến thức này trong hoạt động thực tiễn càng giúp mỗi cán bộ, đảng viên kiên định hơn với lập trường của người cộng sản, không bị hoang mang, dao động trước những nội dung tuyên truyền xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, vững tin trong mọi hoạt động vì lợi ích chính đáng của Nhân dân, bằng những giải pháp có hiệu quả và gặt hái được nhiều thành công, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới, phát triển đất nước giàu mạnh, bền vững.

Những thách thức của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay
Các thế lực thù địch nhận thấy vai trò to lớn của nền tảng tư tưởng của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng nên chúng không ngừng điên cuồng sử dụng tất cả các thủ đoạn nhằm làm suy giảm các giá trị trong nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt hiện nay, trong bối cảnh quá trình toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra rất nhanh chóng, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội,… tạo nên “thể giới phẳng”, những thông tin không được kiểm soát, gây nhiều khó khăn thậm chí làm sai lệch cho người tiếp nhận, phân tích, luận giải để hiểu thấu đáo nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thêm vào đó là sự tồn tại, phát triển tinh vi hơn của chủ nghĩa tư bản và những khó khăn, thách thức của quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới, sự tác động mặt trái của cơ chế thị trường trên nhiều phương diện, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; nạn tham nhũng, “lợi ích nhóm”,… diễn ra còn nhiều, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm tư, tình cảm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Lợi dụng bối cảnh đó, những năm qua và nhất là trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2030, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử đối lập, bất mãn chính trị,… ở trong và ngoài nước, ra sức đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới của Nhân dân ta, thông qua nhiều hình thức trong đó đặc biệt là trên không gian mạng xã hội với những tin, bài xấu độc, xuyên tạc, phản bác, phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công kích, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, chúng lợi dụng, lôi kéo cả những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước trên thế giới trong cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và chủ nghĩa tư bản để phục vụ mục đích gây nhầm lẫn, hoang mang về mặt tư tưởng đối với đảng viên, quần chúng từ các cơ sở Đảng. Trong bối cảnh đó, trên con đường đưa đất nước tiến liên chủ nghĩa xã hội có một số đối tượng chống đối, bất mãn, vi phạm pháp luật ở trong nước đã  bị các lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài lôi kéo lập ra các tổ chức thực hiện các hành động chống phá cách mạng nước ta. Cá biệt, trong số đó có cả một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không giữ vững lập trường chính trị. Đây là những người phản bội lại lý tưởng cộng sản và nguyên nhân của sự phản bội đó đôi khi lại bắt nguồn từ sự bất mãn, không đồng ý một số vấn đề cụ thể trong chính sách, ứng xử của những cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác và chay theo lợi ích cá nhân xa rời những nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các cơ sở đảng Đảng nói chung và các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nói riêng.

Một số giải pháp nâng cao vai trò của các Tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Một là, Đảng ủy các cấp cần thường xuyên phổ biến, quán triệt sâu sắc cho đảng viên và quần chúng trong Chi bộ nhận diện chính xác những nhóm đối tượng đang ra sức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Những nhóm đối tượng này được xác định rõ tại Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị [3] bao gồm:
Nhóm đối lập về hệ tư tưởng chính trị. Tư tưởng chính trị là tư tưởng về vấn đề chính trị mà Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, xây dựng xã hội của dân, do dân và vì dân. Lập trường này được C.Mác cùng F.Ăngghen xây dựng trên cơ sở sự vận hành và phát triển của các hình thái kinh tế xã hội trong hiện thực lịch sử nhân loại. Tư tưởng chính trị là nhân tố hàng đầu tạo niềm tin, sự đồng thuận xã hội. Vì thế, các đối tượng đối lập về hệ tư tưởng chính trị luôn xác định đây là mắt xích, mũi đột phá quan trọng cần tập trung tấn công với nhiều hình thức, nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong cuốn sách Chiến thắng không cần chiến tranh (1999), Níchxơn đã viết: “Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất”, “vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng” [7]. Trong bối cảnh các luồng thông tin phát triển mạnh mẽ, khó bị kiểm duyệt trên không gian mạng, các thế lực đối lập về hệ tư tưởng chính trị không ngừng truyền bá, cung cấp những thông tin sai lệch, thiếu cơ sở, gán ghép vào một số biểu hiện hình thức bên ngoài từ đó từng bước tác động làm suy giảm niềm tin, tính kiên định về lập trường tư tưởng chuyên chính vô sản của một số đảng viên và quần chúng nhân dân.

Để đấu tranh chống lại các đối tượng trên, các cấp Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam cần thường xuyên, liên tục quán triệt, làm rõ cơ sở lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta trong tình hình mới. Hệ thống hóa, cập nhật, phổ biến những thành tựu về nghiên cứu lý luận và thành tựu thực tiễn mà Đảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới cho các Đảng viên và quần chúng trong Chi bộ. Tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013. Các cấp Đảng ủy cần đổi mới nội dung, sử dụng sáng tạo các phương thức trao đổi thông tin trong đó chú trọng ứng dụng khai thác kênh thông tin trên không gian mạng đặc biệt là mạng xã hội để nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Các đồng chí Bí thư cấp ủy cần nêu gương và chủ động tăng cường truyền thông các thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội nhằm tạo ra môi trường thông tin lành mạnh cho tổ chức Đảng, đồng thời hun đúc ý chí chiến đấu, bản lĩnh chính trị từ đó tạo sức “đề kháng” cho Đảng viên và quần chúng nhân dân.

Các đối tượng thù địch chống lại chế độ XHCN
Với mục đích làm con đường phát triển đất nước của Đảng chệch hướng, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Các đối tượng phản động, chống phá không những không tham gia vào quá trình xây dựng đất nước phát triển mà lại ẩn ẩn, núp núp tự cho mình “có quyền” đòi Đảng ta, nhân dân ta từ bỏ mục tiêu, con đường đã chọn với “lỹ lẽ” rằng đó là “con đường sai lầm, dẫn dân tộc đến đường cùng, ngõ cụt” [6]. Chúng tranh thủ cơ hội lợi dụng một số sự kiện, hình thức mà giai cấp vô sản trên con đường thực tiễn hóa lý luận còn chưa hoàn chỉnh để đưa ra những “kết luận” độc đoán thiếu logic khoa học ví dụ chúng mượn sự kiên CNXH theo mô hình Xô viết ở Liên xô và các nước Đông  u trước đây sụp đổ để “kết luận” rằng CNXH đã cáo chung, Đảng Cộng sản đã hết vai trò lịch sử; rằng Việt Nam kiên định đi lên CNXH là sai lầm, là đi vào “vết xe đổ” Liên Xô và Đông  u. Chúng còn tự phát triển “lý luận” của mình bằng cách suy diễn, xuyên tạc: “Chủ nghĩa xã hội mà C.Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ nghĩa xã hội “không tưởng”; không bao giờ thực hiện được”. Hơn thế, họ “dạy” Đảng ta cần phải đi theo con đường – mô hình “xã hội dân chủ”, “chính trị đa nguyên”, “đa đảng đối lập”…[7]. Đồng thời các đối tượng thù địch này thông qua các kênh thông tin không chính thống như các phượng tiện truyền thanh, truyền hình của các tổ chức chống phá nhà nước ta, các kênh thông tin khó kiểm duyệt trên không gian mạng để thực hiện rêu rao, kích động, bôi đen chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Để tăng tính “thuyết phục” cho những luận điệu nêu trên bên cạnh việc tăng cường tần suất và cường độ “nhai đi nhai lại” chúng còn lợi dụng “bộ mặt” của một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nhưng thiếu hiểu biết về chính trị (như một số blogger, tikoker …) thậm chí cả một số cán bộ, đảng viên đã từng có chức vụ trong chính quyền nhà nước XHCN nhưng bị suy thoái, biến chất để truyền tải thông tin sai lệch nhằm làm cho Đảng viên và quần chúng nhân dân hoài nghi, bi quan, dao động về lập trường, sói mòn nền tảng tư tưởng của Đảng. Gắn với lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong thời gian qua, lợi dụng tình hình suy thoái kinh tế và một số vi phạm của các tổ chức, cá nhân bị các cơ quan nhà nước phát hiện xử lý, các nhóm đối tượng trên không ngừng tung ra những thông tin sai lệch trên không gian mạng nhằm kích động gây chia rẽ để thực hiện âm mưu làm đổ vỡ thị trường tài chính của nước ta. Vì vậy, với cương vị là Ngân hàng quốc doanh, trụ cột tiên phong phát triển đất nước toàn thể cán bộ, người lao động tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam phải là những người đi đầu trong công tác đấu tranh với các nhóm đối tượng trên phản bác các quan điểm sai trái. Thực hiện việc này, các cấp Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có vai trò dẫn dắt lãnh đạo Đảng viên của chi bộ gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền những quy định pháp luật, chính sách của Đảng, của nhà nước và của ngành Ngân hàng như Luật tổ chức tín dụng, các thông tư, chỉ thị của Ngân hàng nhà nước về miễn giảm lãi, hỗ trợ lãi suất, cơ cấu nợ … để cho quần chúng nhân dẫn hiểu rõ chủ trương, đường lối đúng đắn, tính nhân văn của Đảng và nhà nước ta.

Đại hội lần thứ 9 khóa 13

Những người vốn là đảng viên cộng sản nhưng không chịu rèn luyện, tu dưỡng
Những người vốn là đảng viên cộng sản nhưng không chịu rèn luyện, tu dưỡng học tập, nâng cao tư tưởng, đạo đức cách mạng dẫn tới tha hóa về tư tưởng chính trị, xa rời chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí là phai nhạt lý tưởng, “tự chuyển hóa, tự diễn biến” trong nội bộ. Vấn đề này, từ giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1994), Đảng ta đã thẳng thắn nhận định tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, tham nhũng, tiêu cực là một trong những nguy cơ, nguyên nhân cản trở sự phát triển, sự tồn vong của Đảng và chế độ ta [8]. Căn cứ lý luận và qua tổng kết thực tiễn, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ đã chỉ ra những biểu hiện để nhận diện các hành vi này, trong đó có 9 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” [5]. Nghị quyết này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng viên trong việc nâng cao nhận thức về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ cơ sở đó, các Chi ủy thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kiên quyết khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, văn hóa doanh nghiệp, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, của hệ thống VietinBank, của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của cán bộ nhân viên đối với các tổ chức cơ sở Đảng. Để đạt được mục tiêu nêu trên phụ thuộc rất lớn vào công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp Đảng ủy, mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy. Bởi vậy, để triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, trước hết các Chi ủy mà cụ thể là bí thư cấp ủy phải nắm vững những nội dung trọng tâm, cốt yếu được xác định trong nghị quyết, mà trước hết là 4 nhóm giải pháp. Đây là cơ sở, điều kiện, căn cứ để các cấp Đảng ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở từng Chi bộ, từng đơn vị.

Đảng bộ VietinBank tại Hội nghị tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng.

Hai là, Đảng ủy các cấp đẩy mạnh việc triển khai thực hiện “Chiến lược văn hóa VietinBank” trong các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là thành tố trụ cột được Đảng ta xác định làm nền tảng tư tưởng của Đảng. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của văn hóa trong công tác bảo vệ nền tảng của Đảng tại Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị đã xác định “Xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” [4] là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để xây dựng và phát huy vài trò đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới. Thực tiễn hoạt động của đơn vị kinh doanh, Đảng bộ Ngân hàng Công Thương Việt Nam và Hội đồng quản trị việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại VietinBank là nhiệm vụ quan trọng có mối quan hệ mật thiết, tương tác nhiều chiều với các nhiệm vụ Chính trị, kinh tế và xã hội. Theo sự phát triển của xã hội, tại các thời kỳ, Đảng bộ và Hội đồng quản trị VietinBank đều cụ thể hóa việc xây dựng các quy định, các tiêu chuẩn Văn hóa của VietinBank phù hợp với tình hình thực tiễn. Ngày nay, trong thời đại công nghệ 4.0 và chuyển đổi số dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ về môi trường, không gian và cách thức tương tác giữa người với người trong xã hội (như tương tác trên không gian số, tương tác với đối tượng số …) đã đặt ra nhiều vấn đề mới, thách thức mới mà chỉ có thể giải quyết được thông qua các giá trị Văn hóa của dân tộc, văn hóa của mỗi doanh nghiệp. Trước thực tiễn này, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã ban hành “Chiến lược phát triển Văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2023-2025”[8]. Để Chiến lược văn hóa thực sự triển khai sâu rộng trên toàn hệ thống từ đó xây dựng nên hệ giá trị Văn hóa của người VietinBank các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ VietinBank cần đẩy mạnh thực hiện học và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa con người VietinBank. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh,văn hóa, tinh thần là động lực cơ bản trong động lực con người. Con người là động lực chỉ có thể thực hiện được khi họ hoạt động có tổ chức, có lãnh đạo. Vì vậy, việc xây dựng con người chính là quá trình định hướng con người hướng tới những giá trị tốt đẹp theo thuần phong, mỹ tục đậm đà bản sắc dân tộc. Theo tư tưởng đó trước khi tạo dựng văn hóa của người VietinBank cần phải xây dựng Chiến lược văn hóa doanh nghiệp VietinBank với các tiêu chuẩn, hệ giá trị cụ thể theo bộ nhận diện văn hóa VietinBank (các đặc trưng văn hóa hướng tới, sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý hoạt động, hệ giá trị cốt lõi) như những khuôn vàng thước ngọc cho toàn thể người lao động tại VietinBank tu chỉnh bản thân [8]. Các Chi ủy trực thuộc Đảng bộ VietinBank phải nhận thức và quán triệt tới Đảng viên, quần chúng trong Chi bộ việc “Xây dựng văn hóa của người VietinBank chính là quá trình lâu dài và kiên trì hàng giờ, hàng ngày, hàng năm triển khai đưa Chiến lược Văn hóa doanh nghiệp của VietinBank vào thực tế tại từng đơn vị. Quá trình này cần sự nêu gương, thúc đẩy, dìu dắt của ban lãnh đạo tới toàn thể người lao động trong đơn vị, qua đó hệ giá trị văn hóa VietinBank được gieo mầm, lan tỏa và thấm đượm vào hơi thở cuộc sống vào tâm hồn của từng cán bộ và những điều tốt đẹp này từ trong tâm hồn từng người VietinBank hiển lộ ra bằng các hành vi, thái độ đối nhân xử thế mang đầy tính nhân văn. Chính điều này sẽ giúp VietinBank có sự nổi trội khác biệt để khẳng định vị thế tiên phong trong xây dựng và phát triển đất nước và phát triển bền vững trước những thách thức của thời đại”. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng con người còn xác định “lợi ích trồng người là lợi ích trăm năm” cho thấy việc triển khai xây dựng con người là quá trình thường xuyên và lâu dài. Do đó, các tổ chức Đảng phải xác định rõ tạo dựng văn hóa doạnh nghiệp là Chiến lược phát triển bền vững của tổ chức, việc triển khai được thực hiện theo lộ trình dài hạn qua đó từng bước hun đúc và tạo lập nên tập thể cán bộ VietinBank có hệ giá trị văn hóa chuẩn mực, đồng bộ, nhất quán hình thành nên giá trị Văn hóa con người VietinBank. Quá trình phát triển văn hóa VietinBank lâu dài dần dần hình thành dòng chảy văn hóa lung linh ánh vàng kết nối qua nhiều thế hệ và tiếp tục được kế thừa, phát triển chảy dài và mang theo phù sa nuôi dưỡng giúp khu vườn tâm hồn mỗi người VietinBank ngày càng đượm hương và rộn tiếng ca [8]. Chính những con người có đạo đức và tâm hồn trong sáng này là những người có niềm tin sắt đá, có bản lĩnh chính trị vững vàng và là những người tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, Đảng ủy các cấp cần thực hiện nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng
Nguyên tắc này xuất phát từ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Đường lối chính sách của Đảng luôn giữ vai trò kim chỉ nam đối với nội dung, phương hướng xây dựng pháp luật của Nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc tối cao đối với hoạt động của hệ thống chính trị, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ hoạt động chính trị, kinh tế và quốc phòng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định: “Đảng ta là đảng cầm quyền”. Điều đó không phải tự nhiên mà có; đây là thành quả của bao năm đấu tranh cách mạng của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam. Được thành lập năm 1930, phải 15 năm sau, trải qua biết bao hy sinh, thử thách, hàng loạt cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng đã hy sinh, Đảng Cộng sản Việt Nam mới giành được chính quyền. Rồi tiếp sau đó, ròng rã suốt 30 năm kháng chiến gian khổ và anh dũng, Việt Nam mới giải phóng được toàn bộ đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền trong cả nước thống nhất, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Những thành quả vĩ đại mà nhân dân ta đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chứng tỏ ở Việt Nam chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có khả năng lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Ngày nay, với tư cách là Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận rõ trách nhiệm của mình trước đất nước và dân tộc để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước [9].

Vấn đề cơ bản đối với các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, không ngừng đổi mới, chỉnh đốn Đảng, để Đảng luôn luôn có đủ uy tín chính trị và năng lực lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện hoạt động của đơn vị. Do đó, để bảo vệ và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh hiện nay các tổ chức Đảng cần triển khai các nội dung sau:

Thứ nhất, không ngừng nâng cao uy tín chính trị của Chi ủy.
Nâng cao uy tín chính trị của Đảng là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng nhất nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Uy tín chính trị của Đảng được hình thành, củng cố thông qua uy tín của đội ngũ đảng viên sinh hoạt tại các cấp Đảng ủy trong đặc biệt là uy tín của đồng chí Bí thư – người đứng đầu tổ chức Đảng. Năng lực lãnh đạo chính trị của Đảng ủy thể hiện khả năng vạch ra nghị quyết, đường lối chính trị đúng đắn để lãnh đạo đơn vị, dẫn dắt cả tổ chức đi lên, tránh được nguy cơ sai lầm về đường lối. Mặt khác, Đảng phải làm tốt công tác tư tưởng, chính trị, tạo sự nhất trí cao và sự vững vàng về tư tưởng, chính trị trong Đảng và sự đồng thuận trong tập thể đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Chi bộ, nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, bao gồm cả việc cụ thể hoá, thể chế hoá đường lối, chính sách, nghị quyết, công tác cán bộ, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, v.v gắn với thực tiễn, đặc thù của đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Thứ hai, Chi bộ cần quan tâm chú trọng công tác tu dưỡng và giữ gìn đạo đức cách mạng của người đảng viên.
Đi đôi với việc nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo, Đảng ta cần đặc biệt coi trọng việc rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; xây dựng, củng cố Đảng về tổ chức, bảo đảm có sức chiến đấu cao. Trong đó đặc biệt chú ý thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và củng cố hệ thống tổ chức của Đảng vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở. Theo đó tổ chức Đảng cần thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; chăm lo củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng, trên cơ sở đường lối chính trị, nguyên tắc tổ chức và tình thương yêu đồng chí. Công tác giữ gìn đạo đức của Đảng viên trong tổ chức Đảng còn được thể hiện qua việc các Đảng ủy các cấp cần kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, dưới tác động mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế, nhiều cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với biết bao sự cám dỗ về danh và lợi. Nếu không chăm lo giáo dục, rèn luyện, giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản chất cách mạng của Đảng thì rất dễ bị biến chất. Dó đó, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay là cần kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong nội bộ, kiên quyết tấn công mạnh mẽ vào tệ nạn tham nhũng, quan liêu, đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh của nội bộ. Một mặt, cần làm tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng, mặt khác phải hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý hoạt động của các tổ chức, cán bộ, đảng viên, loại trừ những sơ hở thiếu sót trong quá trình này [9].

Thứ ba, phải chú trọng tăng cường liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng.
Liên hệ chặt chẽ với nhân dân là một trong những nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đảng phải không ngừng tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân” [10].

Đại diện Đảng ủy, Ban lãnh đạo VietinBank trong Hội nghị đối thoại nhằm lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên, người lao động về Công tác Xây dựng Đảng, Phát triển đất nước.

Mối quan hệ với nhân dân của các tổ chức Đảng thuộc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thể hiện ở mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân là người lao động, khách hàng, là các đối tác của đơn vị.  Trong quá trình hoạt động kinh doanh tương tác chính những tập thể và cá nhân này là những chủ thể cảm nhận và đánh giá và phát hiện những hạn chế của tổ chức như tình trạng quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, những hiện tượng tham nhũng, sách nhiễu dân, trù dập, ức hiếp quần chúng… Do đó để nhận diện sớm, nắm đúng, nắm chắc các vấn đề trên từ đó có biện pháp phòng ngừa, ngắn chặn hiệu quả các tác động xấu tới uy tín của tổ chức Đảng có ý nghĩa quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, cần xây dựng cơ chế, các quy định cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và các đoàn thể nhân dân thường xuyên tham gia các công việc của Đảng, đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, qua đó, góp phần bảo vệ Đảng, là một yêu cầu đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng. Nhân dân tham gia giám sát các hoạt động của bộ máy Đảng và Nhà nước là một nhu cầu bức thiết của quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội, vừa nâng cao vai trò và vị thế làm chủ của nhân dân, vừa củng cố mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân. Đặc biệt, yêu cầu này càng trở nên bức thiết trong điều kiện hiện nay, khi một bộ phận không nhỏ đảng viên thiếu tu dưỡng và rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, thoái hóa, biến chất về đạo đức, lối sống, làm giảm lòng tin của nhân dân, gây bất bình trong dư luận xã hội. Giám sát việc này Đảng ủy các cấp thuộc Đảng bộ VietinBank cần chỉ đạo thực hiện thực chất các hoạt động lấy ý kiến, đo lường, và đánh giá phản hổi của quần chúng nhân dân.

Như vậy, qua các phân tích làm rõ các vấn đề nêu trên cho thấy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam đặc biệt chú trọng. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và lâu dài, nhưng dù khó khăn đến đâu Đảng ủy, Ban lãnh đạo VietinBank cũng xác định phải làm và phải thực hiện một cách thực sự, có chiều sâu, gắn với thực tiễn và đi vào lòng người để thực hiện thắng lợi và chắc chắn phải thắng lợi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

TS. Trương Quý Hào

Tài liệu tham khảo
Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011).
Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2018), Nghị Quyết số 35-NQ/TW về việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2018), Nghị Quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ban chấp hành Trung ương Đảng (2016), Nghị quyết 04-NQ/TW  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay
Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
PGS.TS. Đoàn Thế Hanh (2021), Tư tưởng chính trị – trọng tâm chống phá của các thế lực thù địch, Tạp chí Tuyên giáo điện tử.
TS. Trương Quý Hào (2023), Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2023 – 2025 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Tạp chí Đông Nam Á.
PGS, TS. Đinh Ngọc Hoa (2020), Khẳng định và bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội trong thời kỳ mới, Tạp chí Quốc phòng toàn dân
Cao Văn Thống (2023), Nhận diện quá trình từ suy thoái về tư tưởng chính trị đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ủy Ban kiểm tra Trung ương – Trang thông tin điện tử.