Thứ Ba, Tháng Sáu 25, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Viên chức chỉ còn 1 chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

ĐNA -

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành quy định chung 1 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, không chia theo hạng chức danh nghề nghiệp như trước đây.

Tới đây, công chức, viên chức sẽ được cắt giảm nhiều loại chứng chỉ bồi dưỡng không cần thiết

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ ngành về việc sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

Công văn nêu rõ, để bảo đảm đồng bộ trong việc triển khai thực hiện chủ trương về việc rà soát, cắt giảm chứng chỉ bồi dưỡng không phù hợp đối với công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ khẩn trương xây dựng, ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành được giao quản lý.

Trong đó, Bộ Nội vụ lưu ý một số nội dung liên quan đến quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Cụ thể, đối với các ngạch công chức chuyên ngành, Bộ Nội vụ đề nghị quy định chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức giữ ngạch tương ứng theo quy định khoản 3 Điều 17 Nghị định số 101/2017 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 89/2021.

Theo khoản 3 Điều 17 Nghị định số 101, chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, thời gian thực hiện tối thiểu là 6 tuần, tối đa là 8 tuần gồm nhiều chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo từng ngạch. Nội dung này được sửa đổi theo Nghị định 89, mỗi chuyên ngành chỉ có 1 chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 6 tuần.

Như vậy, theo quy định mới, thời gian thực hiện được rút ngắn ít nhất 2 tuần và chương trình, tài liệu bồi dưỡng mỗi ngạch cũng chỉ còn 1 thay vì nhiều chương trình, tài liệu như trước đây.

Đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một chuyên ngành, Bộ Nội vụ đề nghị quy định chung 1 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành (không chia theo hạng chức danh nghề nghiệp như trước đây) hoặc chứng chỉ hành nghề (nếu có).

Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ Nội vụ đề nghị không yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Các Bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu, quy định về tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu về chức trách, nhiệm vụ của ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Trường hợp trong tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có sự thay đổi về trình độ đào tạo dẫn đến thay đổi về việc xếp lương, đề nghị Bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu hướng dẫn cách chuyển xếp lương từ ngạch, chức danh (cũ) sang ngạch, chức danh quy định tại thông tư (mới) tương ứng, bảo đảm nguyên tắc tính ổn định, phù hợp với thực tiễn khi tổ chức thực hiện.

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ khẩn trương tổ chức thực hiện, hoàn thành trước ngày 31/12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Theo Vietnamnet