Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên ở Học viện Chính trị trong đấu tranh phòng, chống luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay

ĐNA -

Ngày nay, nhu cầu truy cập Internet, dùng mạng xã hội đã trở nên cần thiết, không thể thiếu trong đời sống con người. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Internet và lượng người truy cập, sử dụng các trang mạng xã hội cao nhất thế giới. Đây là cơ sở để hình thành hệ sinh thái mới. Đó là các nhu cầu như giao lưu, kết nối, trao đổi, giải trí, truy cập để biết thông tin kinh tế, đời sống, nắm bắt thị trường để phát triển kinh tế xã hội. Nhưng đó cũng chính là mảnh đất màu mỡ, là để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng nước ta. Chúng lợi dụng Internet và mạng xã hội để xuyên tạc cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng; lôi kéo, kích động các phần tử bất mãn, tập hợp lực lượng, thành lập các tổ chức chống đối; phát tán tài liệu, kêu gọi tuần hành, biểu tình, gây mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Internet và lượng người truy cập, sử dụng các trang mạng xã hội cao nhất thế giới.

Các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng nước ta. Chúng tạo ra những luận điệu sai trái, thù địch là những quan điểm, thông tin phản ánh sai sự thật, bóp méo vấn đề, “đổi trắng, thay đen”, làm lẫn lộn đúng sai, thật giả… Không chỉ xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạ thấp uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội mà còn cố tình gây nhiễu loạn thông tin, gieo rắc sự hoài nghi, làm giảm sút lòng tin, thậm chí mất phương hướng, mơ hồ về chính trị ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với đường lối đổi mới và chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng.

Vì vậy, đấu tranh phòng, chống luận điệu sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông xã hội nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được Đảng ta tiến hành từ ngày thành lập Đảng và tiếp tục xuyên suốt trong hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng là một là nhiệm vụ cấp thiết và thường xuyên của cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Với vai trò của một “trường Đảng trong Quân đội”, hơn 70 năm qua, Học viện Chính trị đã đã đào tạo, bồi dưỡng được hàng chục nghìn cán bộ chính trị, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự; đồng thời, tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về những chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Học viện Chính trị luôn là đơn vị dẫn đầu trong toàn quân về đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đã có nhiều bài viết có chất lượng cao, đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái và được đăng tải một cách thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng, không ngừng đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh về tư tưởng, lý luận hiện nay cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên về bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng. Cuộc đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, quyết liệt, không khoan nhượng nhằm bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Do đó, Học viện cần đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên về bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, của Quân đội, về bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” … để cán bộ, giảng viên thấm nhuần sâu sắc nền tảng tư tưởng của Đảng, thông suốt mọi nhiệm vụ được giao, có khả năng nhận diện và đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” vào nội dung các hoạt động của Học viện. Trong đó, nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, nói chung và toàn Học viện nói riêng. Đồng thời, định hướng, cụ thể hóa nội dung đấu tranh tư tưởng trong giai đoạn hiện nay cho các lực lượng: Đấu tranh phản bác các luận điệu phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin; phản bác các luận điệu tấn công vào tư tưởng Hồ Chí Minh; phản bác, vạch trần các luận điệu chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản bác các luận điệu phủ nhận thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng; đấu tranh chống xuyên tạc lịch sử, phản bác các luận điệu “viết lại lịch sử”, hạ bệ thần tượng, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao.

Hai là, nâng cao tính chủ động, nhạy bén của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng Năng lực đấu tranh của đội ngũ cán bộ, giảng viên góp phần phát hiện và tạo sức “đề kháng” chống lại các quan điểm chống phá của các thế lực thù địch. Mỗi bài viết đấu tranh có chất lượng phải có tính chiến đấu cao, vạch ra nội dung sai trái, bản chất phản động trong các luận điểm chống phá của các thế lực thù địch; có luận cứ khoa học để bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng và củng cố vững chắc niềm tin vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Do vậy, mỗi cán bộ, giảng viên phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc và thực hiện tốt Chỉ thị số 47/CT-CT ngày 08/01/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về việc tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội; Kế hoạch của Học viện về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phản bác những quan điếm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc trên mạng Internet giai đoạn 2020 – 2025. Nghiên cứu nắm chắc hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; những vấn đề thời sự, chính trị quốc tế, trong nước, địa bàn Học viện đóng quân… bám sát sự chỉ đạo của trên, lựa chọn nội dung, phương pháp thông tin, định hướng tuyên truyền kịp thời, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng. Tận dụng máy tính kết nối mạng Internet của đơn vị và các thiết bị cá nhân tập trung viết tin bài, bình luận, sáng tác thơ, ca… nhằm khẳng định thành quả của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; lập trường, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, trực tiếp vào các trang mạng phản động, nghiên cứu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để xác định các bài viết, nội dung bình luận đấu tranh trực diện, phản bác kịp thời.

Quá trình công tác, giảng dạy, tập trung phê phán, lên án cái sai, cái xấu và khẳng định, nhân rộng cái đúng, cái đẹp bằng trí tuệ, khoa học và cách mạng; khắc phục các biểu hiện bàng quan, né tránh khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, học viên; xây dựng bầu không khí dân chủ, lành mạnh trong đơn vị.

Ba là, xây dựng môi trường thuận lợi để phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên trong đấu tranh trên không gian mạng.
Năng lực đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng thể hiện ở việc nhận thức kịp thời, đúng đắn, chính xác đối tượng, từ đó xác định nội dung, hình thức, biện pháp đấu tranh hiệu quả. Nắm được thông tin phong phú, chính xác, có định hướng, là cơ sở vững chắc để đội ngũ cán bộ, giảng viên đấu tranh vạch trần thực chất, mục đích của những luận điệu sai trái.

Sự bùng nổ thông tin hiện nay đòi hỏi cán bộ, giảng viên phải thường xuyên nắm bắt tình hình để không bị rơi vào vòng xoáy của thông tin xấu độc. Chủ động, nhạy bén về chính trị, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm, tư tưởng sai trái để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

Do đó, cần thường xuyên định hướng, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về các sự kiện xảy ra được dư luận quan tâm. Có thể cung cấp thông tin thông qua tài liệu thông báo chính trị nội bộ; các buổi nói chuyện chuyên đề, thông báo thời sự; tổ chức các lớp học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng… Nói cách khác, sử dụng thông tin chính xác, hợp lý là nghệ thuật trong đấu tranh làm thất bại các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Bốn là, tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực đấu tranh trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, phương tiện.
Đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực tư duy lý luận sâu sắc, nhất là kỹ năng, phương pháp viết tin, bài đấu tranh. Do đó, các cơ quan chức năng cần tập trung bồi dưỡng về cách nhận diện các quan điểm sai trái và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng; bồi dưỡng kiến thức cơ bản về lĩnh vực báo chí và truyền thông, đặc biệt là báo mạng; phương pháp khai thác, xử lý thông tin, viết bài đấu tranh trên không gian mạng. Bồi dưỡng về các quy định, nguyên tắc giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia; những hiểu biết nhất định về internet và cách thiết lập, sử dụng mạng xã hội, blogger. Khi thiết lập facebook hoặc blogger, phải dùng địa chỉ email mới, tuyệt đối không được dùng địa chỉ email cũ hoặc số điện thoại cá nhân để tránh lộ lọt thông tin. Khi đặt tên của facebook, blogger không được liên quan đến phiên hiệu của cơ quan, đơn vị; không chia sẻ các thông tin liên quan đến cá nhân và Quân đội… Tất cả các yếu tố trên là điều kiện cần thiết, song, yếu tố quyết định đòi hỏi mỗi học viên phải có bản lĩnh vững vàng, sự nhạy bén về chính trị, luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và Quân đội lên trên hết.

Quá trình bồi dưỡng phải sử dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp; phát huy vai trò chỉ đạo, quản lý của cơ quan chức năng trong việc tổ chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn hằng năm, kết hợp các buổi thông báo chính trị, thời sự; sử dụng và phát huy những cán bộ, giảng viên giỏi và có kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng để bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên trẻ; tạo mọi điều kiện để họ tiếp cận được nhiều thông tin mới. Cùng với việc bồi dưỡng của tổ chức, đội ngũ cán bộ, giảng viên cần nêu cao trách nhiệm trong tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, lối sống, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới…

Tạp chí điện tử Đông Nam Á (Asean News) đã có bài viết “Cõi Nhớ” một ấn phẩm có âm mưu diễn biến hòa bình, phản ánh tác giả Hồ Đăng Định lợi dụng chính sách hòa hợp dân tộc, bóp méo lịch sử nhằm thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình.

Tiến hành đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng là trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy, với sự tham gia của mọi cán bộ, giảng viên. Do vậy, phải làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, đề cao vai trò, trách nhiệm của các lực lượng, các tổ chức, phương tiện; đồng thời, coi trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, rút ra bài học để vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh trong tình hình mới.

Nguyễn Văn Anh – Nguyễn Văn Bách/Học viện Chính trị, BQP

Tài liệu tham khảo
*Ban chỉ đạo 94, Học viện Chính trị (2018), Báo cáo Tổng kết công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ Đại hội XII đến nay của Học viện Chính trị, Hà Nội.
*Ban chỉ đạo 94, Học viện Chính trị (2022), Báo cáo Kết quả hoạt động phòng, chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Học viện Chính trị, Hà Nội.
* Kiểm soát tin giả trên các phương tiện truyền thông xã hội nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng/Asean News.
* Cần một giải pháp tổng thể để làm sạch không gian mạng/Asean News.
* Quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận không phải là quyền tự do tuyệt đối/Asean News.
* “Cõi Nhớ”- Một ấn phẩm có âm mưu diễn biến hòa bình/Asean News.